Yksityisyydensuoja

Tervetuloa verkkosivustollemme! Arvostamme kiinnostusta, jota olet osoittanut yritystämme kohtaan. Suhtaudumme erittäin vakavasti asiakkaidemme tietosuojaan. Käsittelemme asiakkaidemme tietoja sovellettavien lakipykälien mukaisesti suojellaksemme heidän henkilötietojaan. Sovellamme erityisesti EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja maakohtaisia, meitä koskevia täytäntöönpanolakeja. Tällä yksityisyydensuojailmoituksella informoimme asiakkaitamme kattavasti WIKA Finland Oy:n tavasta käsitellä henkilötietoja ja asiakkaidemme oikeuksista.

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla pystytään tunnistamaan luonnollinen henkilö. Näitä ovat erityisesti nimi, syntymäaika, katuosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja myös IP-osoite.

Vastuullinen taho ja tietosuojavastaava

Osoite: WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Yksityisyydensuoja – Wolfgang Schindler
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg – Saksa
Yhteystiedot:

Verkkosivusto: www.wika.de
Puhelin: +49 9372 132-0
+49 9372 132-406
Sähköposti: info@wika.de

Yhteyden ottaminen tietosuojavastaavaan:

Tapio.Moisio@wika.com

Asiakkaan oikeudet rekisteröitynä
Haluamme ensiksi tiedottaa oikeuksistasi rekisteröitynä henkilönä. Nämä oikeudet on määritetty yleisen tietosuoja-asetuksen artikloissa 15‒22. Ne ovat:

 • oikeus saada pääsy tietoihin (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 art.)
 • oikeus tietojen poistamiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 art.)
 • oikeus tietojen oikaisemiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 art.)
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 20 art.)
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 art.)
 • oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 art.).

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota yhteyttä:

Nimi: Tapio Moisio
Sähköposti:

Tapio.Moisio@wika.com

Postiosoite:

WIKA Finland Oy
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki

Voit käyttää samoja yhteystietoja, jos sinulla on kysyttävää yrityksemme tavoista käsitellä tietoja. Sinulla on oikeus esittää valitus tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle. Jos olet jo WIKAn asiakas, tavarantoimittaja tai työntekijä tai entinen työntekijä, voit myös ottaa yhteyttä jo tuntemaasi yhteyshenkilöön. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun haluat ilmoittaa meille yhteystietojasi koskevista muutoksista.

Vastustamisoikeus
Huomaa seuraavat seikat, jotka liittyvät oikeuteen vastustaa tietojen käsittelyä:

Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinoinnin tarkoituksiin, sinulla on oikeus vastustaa tällaista tietojen käsittelyä milloin tahansa ilmoittamatta siihen syytä. Sama pätee profilointiin, koska se on yhteydessä suoramarkkinointiin.

Jos vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin, emme enää pysty käsittelemään henkilötietojasi näihin tarkoituksiin. Vastalauseen voi esittää maksutta vapaamuotoisesti kirjoittamalla osoitteeseen: info@wika.fi.

Jos tietojesi käsittely perustuu oikeutettujen etujemme puolustamiseksi, voit vastustaa tällaista käsittelyä milloin tahansa nojautuen syihin, jotka liittyvät omaan erityiseen tilanteeseesi. Sama pätee profilointiin, joka perustuu mainittuihin syihin.

Sen jälkeen emme enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos voimme todistaa, että meillä on siihen pakottavat ja tärkeät syyt, joita on suojeltava ja jotka syrjäyttävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai että käsittely tapahtuu lakivaateiden esittämiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet
Käsittelemme henkilötietoja noudattaen EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) säädettyjä vaatimuksia, Saksan liittotasavallan (uutta) tietosuoja-asetusta (BDGS) sekä kaikkia muitakin voimassa olevia tietoturvamääräyksiä. Tietojen käsittelymme oikeusperuste on erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla.

Käytämme tietojasi liikesuhteen aloittamiseen, sopimuspohjaisten ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen, sopimussuhteen toteuttamiseen, tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen sekä asiakassuhteemme lujittamiseen, mihin voi sisältyä myös analysointia markkinointitarkoituksia ja suoramainontaa varten.

Suostumuksesi on myös lupa tietojen suojelemiseen. Tässä yhteydessä haluamme kertoa tietojen käsittelyn tarkoituksista ja oikeudestasi perua antamasi suostumus. Jos suostumuksesi liittyy myös henkilötietojen erityisryhmien käsittelyyn, tiedotamme siitä erikseen suostumuslomakkeessa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 88 artiklan 1 kohdan ja Saksan (uuden) yleisen tietosuoja-asetuksen 26 kappaleen 3 alakohdan mukaisesti.

Henkilötietojen erityisryhmiä käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisessa tarkoituksessa ainoastaan silloin, kun lakisäädökset sitä vaativat ja kun ei ole syytä olettaa, että käsittelyn poissulkemiseen perustuva asiakkaan oikeutettu etu ylittää tämän perusteen, kuten on määritelty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 88 artiklan 1 kohdassa ja Saksan (uuden) yleisen tietosuoja-asetuksen 26 kappaleen 3 alakohdassa.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Luovutamme tietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan lakisäädösten puitteissa tai antamasi suostumuksen perusteella. Tietojasi ei siis luovuteta kolmansille osapuolille, ellei meillä ole siihen velvollisuutta lakisääteisten pakotteiden nojalla (ellei meillä ole velvoitetta siirtää tietoja ulkoisille entiteeteille, kuten valvonta- tai lainkäyttöviranomaisille).

Tietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Varmistamme yrityksemme sisällä, että ainoastaan ne henkilöt, joilla on tarve siihen sopimuspohjaisten ja lakisääteisten velvollisuuksien perusteella, saavat vastaanottaa tietojasi.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme tietoja yleisesti ottaen vain silloin, kun pystymme takaamaan tällaisen toiminnan. Tietyissä tapauksissa tietojasi keräävät, käsittelevät ja käyttävät kuitenkin muutkin WIKA-yritysryhmän yritykset (tytäryhtiöt) tai sellaiset palveluntarjoajat, joiden kanssa meillä on liikesuhde. Jälkimmäisessä tapauksessa huolehdimme kuitenkin siitä, että vastaavia tietosuojavaatimuksia noudatetaan ja että tässä yksityisyydensuojailmoituksessa esitetyt velvollisuudet täytetään. Emme aio antaa muille kolmansille osapuolille pääsyä käsiksi tietoihisi. Emme erityisesti myy tietojasi tai käytä niitä muulla vastaavalla tavalla. Noudatamme ilmoitusvelvollisuuttamme lain ja viranomaisten vaatimalla tavalla; näissä tapauksissa luovutamme viranomaisille vastaavat tiedot.

Monissa tapauksissa palveluntarjoajat tukevat erikoisosastojamme näiden tehtävien suorittamisessa. Vaadittavat tietosuojasopimukset on solmittu kaikkien palveluntarjoajien kanssa. Tähän sisältyvät erityisesti tilausten käsittelyä koskevat sopimukset sekä kaikkien asianmukaisten palveluntarjoajien luettelo.

Tietojen siirtäminen ja aikomus siirtää tiedot kolmansiin maihin
Tietoja ei yleisesti ottaen siirretä kolmansiin maihin (Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle). Kaikkia käyttämiämme ulkoisia tietojen säilyttämiseen tarkoitettuja laitteita isännöidään Euroopan unionin sisällä. Mikäli tietoja siirretään kolmansiin maihin jossain yksittäisessä tapauksessa, siitä ilmoitetaan aina erikseen. Kaikki tietosuojavaatimukset täytetään ja EU:n vakiosopimus solmitaan liikekumppanien kanssa tällaisissa yksittäisissä tapauksissa.

Tietojen säilyttämisjakso
Säilytämme tietoja niin pitkään kuin se on tarpeen kulloistakin käsittelytarkoitusta varten. Huomaa, että monet säilytysvelvollisuudet edellyttävät, että tietoja säilytetään vielä kauemmin. Tämä pätee erityisesti kaupallisiin ja verotuksellisiin säilytysvelvollisuuksiin (esim. Saksan kauppalaki, verolaki jne.). Jos muita säilytysvelvollisuuksia ei ole, tiedot poistetaan rutiininomaisesti sen jälkeen kun vastaava tarkoitus on täytetty.

Lisäksi voimme säilyttää tietoja, jos olet antanut meille siihen luvan tai jos jokin oikeudellinen kiista sitä vaatii, jolloin voimme säilyttää tietoja enintään lakisääteisesti kolmenkymmenen vuoden ajan todistelutarkoituksia varten. Normaali säilytysjakso on kolme vuotta.

Tietojen turvallinen siirtäminen
Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimet yrityksessämme säilytettävien tietojen suojelemiseksi tahattomalta muuttumiselta, tarkoitukselliselta peukaloinnilta, menetykseltä, tuhoutumiselta ja valtuuttamattomien tahojen toimesta tapahtuvalta käsittelyltä. Tämän suojaustason säilymistä valvotaan jatkuvasti yhdessä turvallisuusalan asiantuntijoiden kanssa uusimpia turvastandardeja soveltaen.

Tiedot, jotka siirretään verkkosivustollemme tai sieltä pois, ovat aina salatussa muodossa. Tarjoamme verkkosivustollamme tiedonsiirtoprotokollana HTTPS-protokollaa ja käytämme kaikissa tilanteissa ajankohtaisia salausprotokollia. Kullakin hetkellä käytössä olevan salaustekniikan saa näkyviin selaimen osoiterivin lukkokuvakkeen avulla. On myös mahdollista käyttää vaihtoehtoisia viestintäkanavia (esim. postia).

Tiedonantovelvollisuus
Tiedonantovelvollisuuden ja siihen liittyvien lakisääteisten ja sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttäminen, noudattaminen ja päättäminen edellyttävät useita henkilötietoja. Sama pätee verkkosivustomme käyttöön ja moniin sen tarjoamiin toimintoihin.

Olemme koonneet tärkeimmät tiedot tähän yksityisyydensuojailmoitukseen. Tietyissä tapauksissa tiedot on myös kerätty ja asetettu saataville lakisääteisten ehtojen pohjalta. Huomaa, että tiedusteluasi ei ole mahdollista käsitellä eikä vastaavaa velvollisuutta ole mahdollisuutta täyttää ilman tarvittavia tietoja.

Tietojen ryhmät, lähteet ja alkuperä
Se, mitä tietoja käsittelemme, riippuu kulloisestakin kontekstista, eli esimerkiksi siitä, teetkö tilauksesi verkossa vai lähetätkö tiedustelusi meille yhteydenottolomakkeen kautta tai lähetätkö meille hakemuksen vai valituksen.

Huomaa, että voimme myös asettaa tiedot saataviin erikseen sopivaan paikkaan erityisiä käsittelytarkoituksia varten, esim. hakemusasiakirjojen palvelimelle lataamista tai tiedustelujen lähettämistä varten (pakolliset ja valinnaiset tiedot).

Keräämme ja käsittelemme seuraavat tiedot käydessäsi verkkosivustollamme:

 • Internet-palveluntarjoajan nimi
 • Tietoa verkkosivustosta, jolta siirryt sivustollemme
 • Verkkoselain ja käytössä oleva käyttöjärjestelmä
 • Internet-palveluntarjoajamme määrittämä IP-osoite (nimettömänä)
 • Pyydetyt tiedostot, siirretyn tiedon määrä, tiedostojen lataukset ja viennit
 • Tietoa verkkosivustoista, joilla käyt verkkosivustomme puitteissa, ml. käynnin päivämäärä ja kellonaika

Evästeet (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan f alakohta, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan a alakohta, kun perusteena suostumus)
Verkkosivustollamme käytetään evästeitä useissa kohdissa. Niiden tarkoituksena on tehdä palveluistamme käyttäjäystävällisempiä, tehokkaampia ja turvallisempia. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asentuvat tietokoneellesi ja jotka selaimesi tallentaa (paikallisesti kiintolevyllesi).

Evästeiden avulla pystymme analysoimaan sitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Siten kykenemme mukauttamaan sivuston sisältöä käyttäjän vaatimuksia vastaavaksi. Lisäksi evästeiden avulla voidaan mitata tietyn mainoksen tehokkuutta ja kartoittamaan, mihin se on paras sijoittaa esimerkiksi käyttäjää kiinnostavien aiheiden perusteella. Suurin osa käyttämistämme evästeistä ovat nk. istuntoevästeitä. Ne katoavat automaattisesti verkkovierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet katoavat tietokoneelta automaattisesti, kun niiden voimassaoloaika päättyy tai kun käyttäjä itse poistaa ne ennen niiden voimassaolon päättymistä. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Jos et kuitenkaan halua näiden tietojen välittyvän, voit yleensä muuttaa selaimesi asetuksia.

Käytämme evästeitä tehdäksemme palveluistamme käyttäjäystävällisempiä, tehokkaampia ja turvallisempia. Lisäksi käytämme evästeitä, koska niiden avulla pystymme analysoimaan sitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Siten kykenemme mukauttamaan sisältöjä käyttäjän vaatimuksia vastaaviksi. Lisäksi evästeiden avulla voidaan mitata tietyn mainoksen tehokkuutta ja kartoittamaan, mihin se on paras sijoittaa esimerkiksi käyttäjää kiinnostavien aiheiden perusteella.

Evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle ja välittyvät verkkosivustollemme. Tästä syystä sinä käyttäjänä pystyt hallitsemaan koko evästeiden käyttöä. Voit estää evästeiden käytön tai rajoittaa niiden siirtymistä muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia. Lisäksi voit poistaa jo asetetut evästeet verkkoselaimen tai muun tietokoneohjelmiston avulla milloin tahansa. Tämä on mahdollista kaikkien yleisesti käytössä olevien verkkoselainten avulla. Huomaa, että jos estät evästeiden käytön, verkkosivustomme kaikki toiminnot eivät enää ole käytettävissä sen jälkeen.

Käyttäjäprofiilit ja verkkoseurantamenettelyt
Käytämme useita analyysityökaluja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Tämän oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Yksittäiset työkalut on kuvailtu alla yksityiskohtaisesti.

Google Analytics
Tällä sivustolla käytetään Googlen (Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä, tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle ja jotka auttavat analysoimaan, kuinka käyttäjä käyttää verkkosivustoa. Käytämme Google Analytics -palvelua WIKA-blogin ja WIKA-verkkokaupan sivuilla. Tämän verkkosivuston käyttöäsi koskevat evästeen tuottamat tiedot välittyvät yleensä Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, jolla niitä säilytetään.

Otettuasi verkkosivuston IP-anonymisoinnin käyttöön IP-osoitteesi lyhennetään Euroopan unionin jäsenmaiden ja Euroopan talousalueen sopimusosapuolten alueilla. Ainoastaan poikkeustapauksissa koko IP-osoite välitetään ensin Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle ja lyhennetään vasta siellä.

Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston hallinnoijan puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston hallinnoijalle ja tarjotakseen tälle muita palveluja, jotka liittyvät verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön. Selaimesi välittämää IP-osoitetta ei liitetä Google Analytics -palvelun puitteissa muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

Istunnot ja kampanjat päättyvät tietyn ajan kuluttua. Istunto päättyy oletusarvoisesti, kun istunnossa ei ole ollut toimintaa 30 minuuttiin. Kampanjat päättyvät kuuden kuukauden kuluttua. Käyttäjien henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan 14 kuukauden kuluttua. Lisätietoa käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteessa https://www.google.com/analytics/terms/en.html ja https://policies.google.com/?hl=en.

Voit kieltää evästeiden tallentamisen valitsemalla selaimesta vastaavat asetukset; huomaa kuitenkin, että jos teet niin, et enää voi käyttää tämän verkkosivuston toimintoja niiden täydessä laajuudessa. Voit myös estää evästeiden tuottamien, verkkosivuston käyttöäsi koskevien tietojen Googlen toimesta tapahtuvan keräämisen ja näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen seuraavassa mainitusta linkistä [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. Jos vierailet sivustollamme mobiililaitteella, sinun on napautettava tätä linkkiä estääksesi Google Analyticsin seurannan tällä sivustolla. Tämä toimii vaihtoehtona edellä mainitulle selaimen lisäosalle.
Poista Google Analytics käytöstä (WIKA-verkkokauppa)

Linkkiä napauttamalla selaimeesi asennetaan estoeväste. Jos poistat selaimeesi tallennetut evästeet, sinun on napautettava linkkiä uudelleen. Huomautamme, että tällä verkkosivustolla Google Analyticsiä on laajennettu koodilla “gat._anonymizeIp”, jonka avulla varmistetaan, että IP-osoitteet kerätään anonyymisti (ns. IP-osoitteen salaus). Käytämme Google Analytics -palvelua myös AdWords-tietojen (katso myös Google Adwords) ja kaikkien Google-markkinointitoimintojen tietojen analysointiin pelkästään tilastollisissa tarkoituksissa. Jos et halua, että näin tehdään, voit poistaa analysoinnin käytöstä mainosasetusten hallinnasta(https://www.google.com/settings/ads tai https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Google käsittelee henkilötietojasi Amerikan Yhdysvalloissa ja noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield  tietosuojasopimusta, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google AdWords -uudelleenmarkkinointi ja -konversioseuranta
Käytämme tällä verkkosivustolla Google Adwords -uudelleenmarkkinointitoiminnon ominaisuuksia tämän verkkosivuston mainostamiseen Googlen hakutuloksissa sekä kolmansien osapuolien verkkosivuilla. Palveluntuottaja on Google. Tätä tarkoitusta varten Google asettaa laitteesi selaimeen evästeen, jonka avulla Google voi näyttää sinua mahdollisesti kiinnostavia mainoksia aiemmin vierailemiesi verkkosivustojen perusteella. Nämä evästeet eivät mahdollista henkilöiden tunnistamista.

Tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on verkkosivuston markkinoinnin osalta oikeutettu etu GDPR-tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaisesti, ja voit aina käyttää oikeuksiasi. Tietoja käsitellään edelleen ainoastaan, jos olet antanut hyväksyntäsi sille, että Google saa yhdistää selainhistoriasi ja sovellusten käyttöhistoriasi Google-tiliisi ja että Google-tilisi tietoja voidaan käyttää mainonnan kohdentamiseen.

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Adwords -verkkomainontaohjelmaa ja Googlen konversioseurantaa osana Google Adwords -palvelua. Käytämme Google AdWords -mainontaa tiedottaaksemme mainosvälineiden (nk. Google AdWords -sanat) avulla houkuttelevista tarjouksistamme ulkoisilla verkkosivustoilla. Voimme määrittää mainoskampanjoiden tietojen perusteella kuinka onnistuneita yksittäiset mainontatoimet ovat. Käytämme tätä työkalua näyttääksemme sinulle mainoksia, jotka ovat sinusta kiinnostavia, sekä tehdäksemme verkkosivustomme sinulle mielenkiintoisemmaksi.

Konversioseurannan eväste asetetaan, kun käyttäjä napsauttaa Googlen näyttämää AdWords-ilmoitusta. Nämä evästeet vanhenevat yleensä 90 päivän kuluttua eikä niitä käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen. Jos käyttäjä käy tämän verkkosivuston tietyillä sivuilla ja eväste ei ole vielä vanhentunut, Google ja me saatamme huomata, että käyttäjä on napsauttanut mainosta ja että hänet on ohjattu tälle sivulle. Jokainen Google AdWords -asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei voida seurata AdWords-mainostajien verkkosivustojen kautta. Konversioevästeiden avulla kerättyjen tietojen perusteella voidaan laatia kävijätilastoja AdWords-mainostajille, jotka ovat ottaneet konversioseurannan käyttöön. Näistä tilastoista asiakkaat saavat tietää mainoksiaan napsauttaneiden käyttäjien kokonaismäärän ja mille sivuston sivuille he ovat ohjautuneet. He eivät kuitenkaan saa käyttöönsä tietoja, joiden avulla he voisivat tunnistaa käyttäjien henkilöllisyyden.

Voit estää mainontaa koskevien evästeiden tallentamisen kokonaan seuraavasta linkistä: https://adssettings.google.com. evästeiden asetuksista ja asetusten valinnasta saat Digital Advertising Alliance -verkkosivustolla osoitteessa www.aboutads.info. Voit valita selaimen asetuksista, että selain ilmoittaa lähetetyistä evästeistä, jolloin voit yksilöllisesti päättää niiden hyväksymisestä tai estämisestä tietyissä tapauksissa tai yleisesti. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia sivustomme ominaisuuksia.


Webtrends
Tällä verkkosivustolla käytetään Webtrends-verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Webtrends Inc., 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland OR 97204, Yhdysvallat. Webtrends käyttää evästeitä, tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle ja jotka auttavat analysoimaan, kuinka käyttäjä käyttää verkkosivustoa. Tämän verkkosivuston käyttöäsi koskevat evästeen tuottamat tiedot välittyvät yleensä Webtrendsin Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, jolla niitä säilytetään.

Webtrends käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston hallinnoijan puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston hallinnoijalle ja tarjotakseen tälle muita palveluja, jotka liittyvät verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön. Selaimesi välittämää IP-osoitetta ei liitetä Webtrendsin palvelun puitteissa mihinkään muihin tietoihin.

Voit kieltää evästeiden tallentamisen valitsemalla selaimestasi vastaavat asetukset; huomaa kuitenkin, että jos teet niin, et enää voi käyttää tämän verkkosivuston toimintoja niiden täydessä laajuudessa.

Bisnode
Tämä sivusto käyttää evästeitä, Bisnode analysointipalvelua, jonka tuottaa Bisnode Sverige AB, rekisterinumero  556436-3421, SE 169 93 Solna, Puh +46(0)8-50 92 16 79. Bisnode käyttää IP-osoitetta vain silloin, kun se kuuluu yritysverkkoon ja on tälle yritykselle annettu. Yksityiset IP-osoitteet tuhotaan välittömästi.
Voit estää evästeiden käytön estämällä komentosarjan käytön (ohjeet verkkosivustolla IP-osoitteesi tallentamiseksi) selaimessasi. Huomioithan, että näin tekemällä et saa kaikkia sivuston palveluja ja ominaisuuksia käyttöösi.

LiveChat
LiveChat on työkalu, jonka avulla voit pikaviestiä työntekijöidemme kanssa verkkosivustollamme. Työkalun käytön aikana kerätään ja tallennetaan seuraavat henkilötiedot: käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite, IP-osoite, viestien saapumisen päivämäärä ja kellonaika sekä pikaviestitoiminnon aikaisemmat kirjaukset. Muita tietoja ei tallenneta. Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme ottaa sinuun yhteyttä ja voidaksemme lähettää sinulle asianmukaiset vastaukset. Tiedot tallennetaan pikaviestinnän jälkeen, jotta pystymme käyttämään tietoja jälkeenpäin faktojen selvittämiseksi, jos tarpeen.

Teknisiin turvakeinoihin liittyvistä syistä (erityisesti verkkopalvelimeemme kohdistuvien hyökkäysten estämiseksi) nämä tiedot tallennetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Vastaavat lokitiedostot poistetaan viimeistään 32 vuorokauden kuluttua.

Keräämme ja käsittelemme seuraavat tiedot yhteydenottojen yhteydessä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yritys ja osasto
 • Osoite (kadunnimi, talonnumero, postinumero ja -toimipaikka, maa)
 • Puhelin- ja faksinumerot
 • Sähköposti
 • Viestisi
 • Arvonlisäverotunnus
 • Asiakastunnus

Vaadittavien tietojen laajuus voi vaihdella eri lomakkeissa. Tiedot on jaettu pakollisiin ja vapaaehtoisiin tietoihin.

Keräämme ja käsittelemme seuraavat tiedot verkkohakemusten yhteydessä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Yhteystiedot
 • Ansioluettelo, valokuva, työnantajien suositukset, tarvittaessa käyttäjän lähettämät muut liitteet.
 • Säilytämme tietoja 6 kuukauden ajan. Mikäli annat meille suostumuksesi, säilytämme tietoja vielä pidempään ja luovutamme niitä mahdollisesti WIKA-yritysryhmän sisällä.

Keräämme ja käsittelemme seuraavat tiedot uutiskirjettämme varten:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Titteli
 • Maa
 • Kieli

Jos olet ilmoittautunut WIKAn uutiskirjeen tilaajaksi, voit myös lopettaa tilauksen helposti milloin tahansa. Voit tehdä sen tämän sivun kohdassa "Tilaa tai peru tilaus" syöttämällä tallennettuna olevan sähköpostiosoitteesi kenttään "Lopeta uutiskirjeen tilaus", joka näkyy sivun alareunassa. Kun napsautat "Peru tilaus" -painiketta, näyttöön tulee kysymys, minkäkielisten versioiden tilauksen haluat lopettaa. Sen jälkeen vastaavat tiedot poistetaan. Voit myös perua uutiskirjeen tilaamisen suoraan uutiskirjeestä "Lopeta tilaus" -painikkeella, joka löytyy sen lopusta allekirjoituksen kohdasta.

Analysoimme lähettämämme uutiskirjeet käyttäjien käyttäytymisen osalta. Keräämme tällöin seuraavat analyysitiedot:

 • Vastaanottajien lukumäärän
 • Onnistuneet toimitukset
 • Sähköpostiosoitteet, joihin ei voida toimittaa (laitteesta/ohjelmistosta johtuvat epäonnistumiset)
 • Avaukset
 • Avausaste
 • Avausklikkausten aste (CTOR)
 • Klikkausten kokonaismäärä
 • Klikkaussaste (CTR)
 • Peruutukset
 • Ei reaktioita.

Käyttäjätietoja analysoidaan pelkästään anonymisoituja IP-osoitteita käyttäen; toisin sanoen tiedot eivät ole henkilökohtaisia.

Automatisoidut tapauskohtaiset päätökset
Emme käytä puhtaasti automatisoituja päätöksentekoprosesseja päätösten tekemisessä.

Linkit muille verkkosivustoille
Verkkosivustollamme on selvästi merkittyjä linkkejä muiden yhtiöiden verkkosivustoille. Emme voi vaikuttaa tällaisten linkkien kautta avattavien muiden omistajien verkkosivustojen sisältöön. Sen vuoksi emme myöskään ole vastuussa niistä emmekä korvausvelvollisia niihin liittyen. Ainoastaan linkitettyjen verkkosivustojen tarjoajat tai omistajat ovat vastuussa niiden sisällöistä.

Linkitetyt verkkosivustot on tarkistettu mahdollisten oikeuksien loukkausten ja havaittavissa olevien rikkomusten osalta niiden asettamisen hetkellä. Havaittavissa olevaa laitonta sisältöä ei näkynyt linkittämisen hetkellä. Linkitettyjen verkkosivustojen jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole kohtuullista ilman erityisiä todisteita lain rikkomisesta. Poistamme linkit välittömästi, jos niihin havaitaan liittyvän rikkomuksia.

Sosiaalisen median liitännäiset
Verkkosivustollamme käytetään seuraavia sosiaalisen median liitännäisiä: Facebook-painiketta, Google+-painiketta, Twitter-painiketta, Xing-painiketta ja LinkedIn-painiketta.

Nämä sosiaalisen median liitännäiset voivat kerätä verkkosivustomme käyttäjien henkilötietoja. Sen vuoksi käytämme nk. kahden klikkauksen ratkaisua. Kun verkkosivusto avataan, painikkeet eivät ole aktiivisia. Sen näkee painikkeen harmaasta väristä. Tässä tilassa painikkeiden toiminnot eivät kerää henkilötietoja. Kerääminen alkaa vasta sitten, kun jotakin painikkeista klikataan aktiivisesti. Tällöin toiminto ohjaa käyttäjän vastaavaan palveluun. Tarkempia tietoja kulloisenkin sosiaalisen verkoston liitännäisestä on nähtävissä alla.

Facebook-liitännäisen käyttö
Verkkosivustollamme käytetään sosiaalisen facebook.com-verkoston liitännäisiä (jäljempänä "liitännäisiä"), joita hallinnoi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Yhdysvallat (jäljempänä "Facebook"). Nämä liitännäiset on merkitty Facebookin logolla tai lisäyksellä "Facebook-liitännäinen". Käydessäsi internetistä löytyvällä verkkosivustollamme, joka sisältää tällaisen liitännäisen, selaimesi voi muodostaa suoran yhteyden Facebookin palvelinten kanssa, jos painike aktivoidaan. Tällöin liitännäisen sisältö välittyy suoraan Facebookilta selaimeesi ja integroituu verkkosivustolle. Enemmän tietosuojausta kahdella klikkauksella: painike aktivoituu ainoastaan, kun klikkaat sitä, jonka jälkeen selaimesi muodostaa kuvaillun yhteyden Facebookin selaimiin. Ensimmäinen klikkaus tarkoittaa sitä, että annat suostumuksesi tietojesi siirtämiseen Facebookille.

Liitännäisen aktivoimisen jälkeen Facebook vastaanottaa tiedon, että olet käynyt verkkosivustomme vastaavalla sivulla. Jos olet kirjautuneena sisään Facebook-palveluun, Facebook voi liittää käyntisi Facebook-tiliisi, vaikket aktivoisikaan Facebook-painiketta toista kertaa. Jos olet vuorovaikutuksessa liitännäisen kanssa esimerkiksi klikkaamalla "Tykkään"-painiketta muulla kerralla tai kirjoittamalla kommentin, vastaavat tiedot välittyvät selaimestasi suoraan Facebookille ja tallentuvat sen palvelimelle. Vaikkei sinulla olisikaan Facebook-tiliä, Facebook voi kerätä tietoa sinusta, esimerkiksi IP-osoitteesi. Facebookin toimesta tapahtuvan tietojen keräämisen, jatkokäsittelyn ja käytön tarkoitus ja laajuus sekä omat tähän liittyvät oikeutesi ja yksityisyytesi suojaamista koskevat asetusvaihtoehdot ovat nähtävissä Facebookin yksityisyydensuojailmoituksessa. Ellet halua Facebookin keräävän tietoa sinusta verkkosivustomme kautta, sinun on kirjauduttava ulos Facebook-palvelusta ennen verkkosivustomme avaamista. Voit lisäksi käyttää liitännäisiä, joiden avulla pystyt asentamaan selaintasi varten vastaavia esto-ohjelmia.

Twitterin käyttöä koskeva yksityisyydensuojailmoitus
Verkkosivustollamme on Twitterin tarjoamia toimintoja. Niiden tarjoaja on Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900. San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat. Käyttämällä Twitteriä ja uudelleentviittaustoimintoa avaamasi verkkosivustot linkittyvät Twitter-tiliisi, ja tiedot muuttuvat julkisiksi muille käyttäjille. Tietoja välittyy myös Twitterille.

Enemmän tietosuojausta kahdella klikkauksella: painike aktivoituu ainoastaan, kun klikkaat sitä, jonka jälkeen selaimesi muodostaa suoran yhteyden Twitterin selaimiin. Yksi klikkaus tarkoittaa sitä, että annat suostumuksesi tietojesi siirtämiseen Twitterille.

Liitännäisen aktivoimisen jälkeen Twitter vastaanottaa tiedon, että olet käynyt verkkosivustomme vastaavalla sivulla. Jos olet kirjautuneena sisään Twitter-palveluun, Twitter voi liittää käyntisi Twitter-tiliisi, vaikket aktivoisikaan Twitter-painiketta toista kertaa. Jos olet vuorovaikutuksessa liitännäisen kanssa esimerkiksi tviittaamalla, vastaavat tiedot välittyvät selaimestasi suoraan Twitterille ja tallentuvat sen palvelimelle.

Haluamme korostaa tässä yhteydessä, että sivujemme tarjoajina emme ole tietoisia välitettyjen tietojen sisällöstä tai siitä, kuinka Twitter niitä käyttää. Katso lisätietoja Twitterin yksityisyydensuojailmoituksesta osoitteesta https://twitter.com/de/privacy.

Google +1:tä koskeva yksityisyydensuojailmoitus
Verkkosivustollamme on tarjolla sosiaalisen Google Plus -verkoston painike. Tätä verkostoa hallinnoi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat (jäljempänä "Google"). Käydessäsi internetistä löytyvällä verkkosivustollamme, joka sisältää tällaisen painikkeen, selaimesi voi muodostaa suoran yhteyden Googlen palvelinten kanssa, jos aktivoit painikkeen. Tällöin "+1"-painikkeen sisältö välittyy suoraan Googlelta selaimeesi ja integroituu verkkosivustolle. Tässä tapauksessa meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa niiden tietojen laajuuteen, joita Google kerää painikkeellaan, mutta oletamme, että myös IP-osoitteesi tallennetaan.

Enemmän tietosuojausta kahdella klikkauksella: painike aktivoituu ainoastaan, kun klikkaat sitä, jonka jälkeen selaimesi muodostaa edellä kuvaillun yhteyden Googlen selaimiin. Ensimmäinen tämän painikkeen klikkaus tarkoittaa sitä, että annat suostumuksesi tietojesi siirtämiseen Googlelle.

Liitännäisen aktivoimisen jälkeen Google vastaanottaa tiedon, että olet käynyt verkkosivustomme vastaavalla sivulla. Jos olet kirjautuneena sisään Google-palveluun, Google voi liittää käyntisi Google-tiliisi, vaikket aktivoisikaan Google-painiketta toista kertaa. Jos olet vuorovaikutuksessa liitännäisen kanssa esimerkiksi klikkaamalla "Google +1" -painiketta muulla kerralla tai kirjoittamalla kommentin, vastaavat tiedot välittyvät selaimestasi suoraan Googlelle ja tallentuvat sen palvelimelle.

Googlen toimesta tapahtuvan tietojen keräämisen, jatkokäsittelyn ja käytön tarkoitus ja laajuus sekä omat tähän liittyvät oikeutesi ja yksityisyytesi suojaamista koskevat asetusvaihtoehdot ovat nähtävissä Googlen "+1" -painiketta koskevassa yksityisyydensuojailmoituksessa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Jos olet Google Plus -verkoston jäsen, mutta et halua Googlen keräävän tietoja sinusta verkkosivustomme kautta ja liittävän niitä Googlen tallentamiin jäsentietoihisi, sinun on kirjauduttava ulos Google Plus -palvelusta ennen verkkosivustomme avaamista.

Xing-verkoston jakopainiketta koskeva yksityisyydensuojailmoitus
Verkkosivustollamme on tarjolla sosiaalisen XING-verkoston painike. Tätä verkostoa hallinnoi Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksa (jäljempänä "Xing"). Haluamme informoida sinua henkilötietojesi käsittelystä Xing-palvelun jakopainikkeen käytön yhteydessä.

Tällä verkkosivustolla on tarjolla XING-palvelun jakopainike. Kun avaat tämän verkkosivuston, selaimesi muodostaa lyhytaikaisen yhteyden XING SE -palvelun (jäljempänä "XING") palvelimiin, joiden avulla XING-palvelun jakopainike toimii (erityisesti laskurin arvon laskenta ja näyttö). XING ei tallenna sinusta henkilötietoja käydessäsi tällä verkkosivustolla. Erityisesti XING ei tallenna IP-osoitteita. Käyttäytymistäsi ei arvioida evästeiden avulla XING-palvelun jakopainikkeen käytön yhteydessä. XING-palvelun jakopainiketta koskevat uusin tietosuojaseloste ja lisätietoja löytyy seuraavalta verkkosivustolta: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Enemmän tietosuojausta kahdella klikkauksella: painike aktivoituu ainoastaan, kun klikkaat sitä, jonka jälkeen selaimesi muodostaa edellä kuvaillun yhteyden XINGin selaimiin. Ensimmäinen tämän painikkeen klikkaus tarkoittaa sitä, että annat suostumuksesi tietojesi siirtämiseen XINGille.

Liitännäisen aktivoimisen jälkeen XING vastaanottaa tiedon, että olet käynyt verkkosivustomme vastaavalla sivulla. Jos olet kirjautuneena sisään XING-palveluun, XING voi liittää käyntisi XING-tiliisi, vaikket aktivoisikaan XING-painiketta toista kertaa. Jos olet vuorovaikutuksessa liitännäisen kanssa esimerkiksi klikkaamalla XING-palvelun jakopainiketta muulla kerralla tai kirjoittamalla kommentin, vastaavat tiedot välittyvät selaimestasi suoraan XINGille ja tallentuvat sen palvelimelle.

XINGin toimesta tapahtuvan tietojen keräämisen, jatkokäsittelyn ja käytön tarkoitus ja laajuus sekä omat tähän liittyvät oikeutesi ja yksityisyytesi suojaamista koskevat asetusvaihtoehdot ovat nähtävissä XINGin yksityisyydensuojailmoituksessa, joka koskee XINGin jakopainiketta.

IJos olet XING-verkoston jäsen, mutta et halua XINGin keräävän tietoja sinusta verkkosivustomme kautta ja liittävän niitä XINGin tallentamiin jäsentietoihisi, sinun on kirjauduttava ulos XING-palvelusta ennen verkkosivustomme avaamista.

LinkedIn-painiketta koskeva yksityisyydensuojailmoitus
Verkkosivustollamme on tarjolla sosiaalisen LinkedIn-verkoston painike. Tätä palvelua hallinnoi LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat (jäljempänä "LinkedIn"). LinkedIn-liitännäisen tunnistaa vastaavasta logosta tai suosittelupainikkeesta.

Jos klikkaat tällaista painiketta, verkkoselaimesi ja LinkedIn-palvelimen välille muodostuu yhteys. LinkedIn saa tällöin tiedon siitä, että IP-osoitteestasi on käyty verkkosivustollamme. Jos klikkaat LinkedInin suosittelupainiketta ja olet samaan aikaan kirjautuneena LinkedIn-tilillesi, voit linkittää sisältöä meidän verkkosivustoltamme LinkedIn-profiilisivulle. Näin teet mahdolliseksi sen, että LinkedIn pystyy liittämään käyntisi meidän verkkosivustollamme sinuun tai käyttäjätiliisi. Me emme saa tietää välitettyjen tietojen sisältöä emmekä sitä, miten LinkedIn käyttää niitä. Tarkempia tietoja tietojen keräämisestä, lakisääteisistä vaihtoehdoistasi sekä asetusmahdollisuuksistasi löytyy LinkedInin verkkosivustolta. Ne ovat saatavilla osoitteessa https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Enemmän tietosuojausta kahdella klikkauksella: painike aktivoituu ainoastaan, kun klikkaat sitä, jonka jälkeen selaimesi muodostaa edellä kuvaillun yhteyden LinkedInin selaimiin. Ensimmäinen tämän painikkeen klikkaus tarkoittaa sitä, että annat suostumuksesi tietojesi siirtämiseen LinkedIninille.

Liitännäisen aktivoimisen jälkeen LinkedIn vastaanottaa tiedon, että olet käynyt verkkosivustomme vastaavalla sivulla. Jos olet kirjautuneena sisään LinkedIn-palveluun, LinkedIn voi liittää käyntisi LinkedIn-tiliisi, vaikket aktivoisikaan LinkedIn-painiketta toista kertaa. Jos olet vuorovaikutuksessa liitännäisen kanssa esimerkiksi klikkaamalla "LinkedIn"-painiketta muulla kerralla tai kirjoittamalla kommentin, vastaavat tiedot välittyvät selaimestasi suoraan LinkedInille ja tallentuvat sen palvelimelle.

LinkedInin toimesta tapahtuvan tietojen keräämisen, jatkokäsittelyn ja käytön tarkoitus ja laajuus sekä omat tähän liittyvät oikeutesi ja yksityisyytesi suojaamista koskevat asetusvaihtoehdot ovat nähtävissä LinkedInin yksityisyydensuojailmoituksessa, joka koskee LinkedIn-painiketta: https://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

Jos olet LinkedIn-verkoston jäsen, mutta et halua LinkedInin keräävän tietoja sinusta verkkosivustomme kautta ja liittävän niitä LinkedInin tallentamiin jäsentietoihisi, sinun on kirjauduttava ulos LinkedIn-palvelusta ennen verkkosivustomme avaamista.

Verkkokauppa (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan b alakohta)
Käsittelemme tilauslomakkeen laajuudessa antamiasi tietoja ainoastaan sopimuspohjaisen suhteen toteuttamiseksi tai niiden käsittelemiseksi, ellet anna suostumustasi muuhun käyttöön.

Tietojen taloudellisuuden ja turhien tietojen välttämisen periaatteita noudatetaan siten, että sinun on ilmoitettava meille vain tietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä sopimuksen toteuttamiseksi tai sopimuspohjaisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi (esim. titteli, etu- ja sukunimi, yritys, osasto, alv-tunnus, katuosoite, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite), ja maksutiedot valittua maksutapaa varten sekä tiedot, joiden keräämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus.

Lisäksi IP-osoitettasi käsitellään teknisistä syistä ja lakisääteisen suojausvelvoitteen pohjalta. Ilman näitä tietoja meidän on kieltäydyttävä sopimuksen solmimisesta, koska emme silloin voi toteuttaa sitä tai meidän on silloin purettava olemassa oleva sopimus. Voit tietenkin ilmoittaa enemmän tietoja omasta aloitteestasi, jos niin haluat.

Asiakastili (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 kohdan a ja b alakohdat)
Tarjoamme verkkokaupassamme käyttäjillemme mahdollisuutta luoda asiakastili syöttämällä tarvittavat henkilötiedot. Tällöin erityisenä etuna on, että käyttäjä voi tarkastella tilaushistoriaansa ja että käyttäjän syöttämät tiedot tallentuvat tilauslomakkeeseen. Kun hän haluaa tehdä uuden tilauksen, hänen ei tarvitse enää syöttää tietoja uudelleen.

Asiakastilin luominen on siten joko välttämätöntä tai mahdollista asiakkaan kanssa solmittavan sopimuksen toteuttamiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi. Näin noudatetaan tietojen taloudellisuuden ja turhien tietojen välttämisen periaatteita, koska ainoastaan rekisteröintiä varten tarvittavat tiedot kerätään (katso edellä olevaa, verkkokauppaa käsittelevää kohtaa). Tiedot jaotellaan pakollisiin ja valinnaisiin tietoihin. Valinnaiset tiedot on merkitty sanalla "valinnainen".

Verkkokauppamme kautta käsiteltävien tilausten toimittamista varten tarvitsemme myös asiakkaan laskutusosoitteen. Jos toimitusosoite poikkeaa laskutusosoitteesta, edellä mainitut tiedot on ilmoitettava myös toimitusosoitteen osalta. Kun käyttäjä rekisteröityy verkkosivustollamme, myös hänen IP-osoitteensa ja rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika (tekniset taustatiedot) tallentuvat. Klikkaamalla "Luo"-painiketta annat suostumuksesi tietojesi käsittelylle.

Huomaa, että valitsemasi salasana tallentuu salatussa muodossa. Yrityksemme työntekijät eivät pysty lukemaan salasanaasi. Sen vuoksi he eivät myöskään voi antaa sinulle salasanaasi koskevia tietoja, jos unohdat sen.

Käytä tällöin "Unohditko salasanasi?" -toimintoa.. Kun käytät kyseistä toimintoa, saat meiltä linkin automatisoidusti. Sitten voi muuttaa salasanasi linkin avulla. Työntekijöillämme ei ole oikeutta pyytää salasanaasi puhelimitse tai kirjallisesti. Tästä syystä sinun ei pidä koskaan paljastaa salasanaasi, jos sinulle esitetään tällaisia pyyntöjä.

Asiakastilin luomisen jälkeen tietosi tallentuvat tietokantaamme käytettäväksi suojatussa asiakkaille tarkoitetussa osiossa. Heti kun kirjaudut sisään verkkokauppaamme käyttäen sähköpostiosoitettasi käyttäjänimenäsi ja salasanaasi, mainitut tiedot tulevat käytettäviisi toimenpiteitäsi varten. Tehdyt tilaukset voidaan tarkistaa tilaushistoriasta. Tässä kohdin on mahdollista tehdä muutoksia laskutus- ja toimitusosoitteisiin.

Rekisteröidyt henkilöt voivat tehdä muutoksia ja korjauksia laskutus- ja toimitusosoitteisiinsa itse. He voivat myös poistaa asiakastilinsä. Verkkokauppamme UKK-osiossa on selitetty tarkasti, miten asiakastili poistetaan.


Maksut ja tietojen luovuttaminen verkkokaupan puitteissa
Henkilötietojasi siirretään kolmansille osapuolille ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä sopimuspohjaisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi tai sopimuksen toteuttamiseksi. Maksaessasi verkkokaupassamme ja tällaisten maksujen yhteydessä luovutamme meille antamasi maksutiedot käyttämällemme maksupalveluntarjoajalle (tiedot siirretään TLS/SSL-salausta käyttäen), joka toteuttaa transaktion (valittavissa olevat maksutavat ovat lasku, luottokortti ja PayPal). Tietojasi käyttää pelkästään tähän tarkoitukseen määritetty maksupalveluntarjoaja. Tilauksen tekemisen jälkeen luovutamme sähköpostiosoitteesi ja tilaustietosi Trusted Shops GmbH:lle, jonka osoite on Subbelrather Str. 15c, 50823 Cologne, Saksa (www.trustedshops.eu), verkkokauppamme toiminnan arvioimista varten. Tämä yritys lähettää sinulle sähköpostiviestin, jonka avulla voit esittää arviosi verkkokauppamme toiminnasta. Ellet toivo tätä, voit kieltää sen milloin tahansa lähettämällä vastaavan sähköpostiviestin osoitteeseen service@trustedshops.com tai napsauttamalla TrustedShops-yrityksen sinulle lähettämässä sähköpostiviestissä olevaa vastaavaa linkkiä. Emme aio antaa muille kolmansille osapuolille pääsyä käsiksi tietoihisi. Emme erityisesti myy tietojasi tai käytä niitä muulla vastaavalla tavalla. Noudatamme ilmoitusvelvollisuuttamme lain ja viranomaisten vaatimalla tavalla; näissä tapauksissa luovutamme viranomaisille vastaavat tiedot. Maksu välitetään PayOne- tai Computop-yritykselle. Kuten TrustedShops, myös nämä yritykset käsittelevät maksutietoja ainoastaan maksutarkoituksiin.

Asiakasportaali
Asiakasportaali on asiakkaidemme käytettävissä oleva palvelu. Se on tarkoitettu erityisesti yritysasiakkaillemme. Niiden kanssa solmitaan lisenssisopimus asiakasportaalin käyttöä varten. Yritysasiakkaat päättävät itse, ketkä niiden työntekijöistä saavat käyttää portaalia. Asiakasportaalissa on konfigurointitoiminto. Me arvioimme käyttäjien toimintaa heidän käyttäessään konfigurointitoimintoa. Käyttäjien toimintaa arvioidaan asiakastasolla ja portaalia käyttävän yritysasiakkaan työntekijätasolla. Asiakasportaali ei sisällä sosiaalisen median liitännäisiä eikä pikaviestintätoimintoa. IP-osoitteita ei muuteta anonyymeiksi. Tallennetut salasanat salataan hajautusalgoritmilla.

Rekisteröityminen asiakasportaaliin
Käyttäjätiliä ei luoda ennen kuin lisenssisopimus on solmittu. WIKA on jo saattanut nimetä ja luoda käyttäjät. Myös asiakkaan pääkäyttäjä voi lisätä muita käyttäjätilejä.

Microsoft Azure
Lisäksi haluamme tiedottaa läpinäkyvyyssyistä, että ohjaamme asiakasportaalimme ja verkkokauppamme toimintaa Microsoft Azuren tarjoaman pilvipalvelun kautta. Asiakkaista kerättävät tiedot tallennetaan Euroopan unionin alueella sijaitseville Microsoft Azuren palvelimille, joten myös tässä suhteessa asianmukaisen tietosuojauksen tason säilyminen on taattua. Asiakkaidemme tietojen ja oikeuksien suojelemiseksi olemme tietenkin solmineet laissa vaadittavat sopimukset Microsoft Azuren kanssa.


Viimeisin päivitys: 28. Tammikuuta 2019